Projekt adresného zvaní na onkologickou prevenci

Projekt adresného zvaní na onkologickou prevenci

Dopisy s pozváním na vyšetření ohledně rakoviny prsu, děložního hrdla a tlustého střeva a konečníku rozesílá VZP již od roku 2014 svým pojištěncům, kteří tuto prevenci zanedbali.

Cílem projektu adresného zvaní je oslovit ty pojištěnce, kteří nechodí na preventivní prohlídky a neabsolvují příslušná screeningová vyšetření. Je jim zaslán zvací dopis s informací, na která vyšetření mají nárok a nepřišli na ně, včetně konkrétní instrukce, jak a kde mají chybějící vyšetření absolvovat. Zvaní probíhá postupně tak, aby se rovnoměrně obsadila kapacita zdravotnických zařízení a adresáti jsou vybíráni vždy podle data svého narození.

Zhoubné nádory představují čtvrtinu všech úmrtí v ČR a druhou nejčastější příčinu smrti po kardiovaskulárních onemocněních. I přes rostoucí výskyt zhoubných nádorů však v posledních letech klesá úmrtnost na ně. To lze přičítat skutečnosti, že stále více nádorů je objeveno včas díky screeningovým vyšetřením zdravé populace v rizikových věkových skupinách.

V ČR existují tři organizované programy screeningu zhoubných nádorů:

  • screening nádorů prsu prostřednictvím mamografie na akreditovaných pracovištích (od 45 let 1x za dva roky)
  • screening nádorů tlustého střeva a konečníku prostřednictvím testu na okultní krvácení do stolice (od 50 do 55 let 1x ročně a od 55 let 1x za dva roky) nebo screeningové kolonoskopie na akreditovaných pracovištích (od 50 let 1x za deset let)
  • screening nádorů děložního hrdla prostřednictvím cytologického vyšetření stěru z děložního hrdla na akreditovaných pracovištích (od 15 let 1x ročně).

Tyto programy navazují na preventivní prohlídky u praktického lékaře, resp. gynekologa. Pokud na preventivní prohlídky a screeningová vyšetření nechodíte, riskujete, že případné onkologické onemocnění nebude zachyceno včas, kdy je snáze léčitelné.

Zdravotní pojišťovnu samozřejmě zajímá i to, že v raném stadiu je léčba nádorového onemocnění levnější. VZP se proto aktivně zapojila do projektu Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR – screeningové programy, který byl realizován z podnětu Ministerstva zdravotnictví ČR a byl financován zčásti z prostředků evropských fondů. Vlastní pilotní projekt adresného zvaní byl zahájen v lednu 2014 a skončil 30. 6. 2015, VZP však v adresném zvaní svých klientů dál pokračuje.

Více informací o screeningových programech najdete na jejich oficiálních stránkách www.mamo.cz, www.kolorektum.cz a www.cervix.cz.

Komu přijde zvací dopis?

Zdravotní pojišťovna vybírá na základě předem definovaných kritérií pojištěnce, kteří se neúčastní preventivních prohlídek a tudíž ani screeningových vyšetření (a zároveň se neléčí pro nádorové onemocnění, na které jsou screeningy cíleny, protože screening znamená vyšetření zdravých lidí, kteří nemají potíže a příznaky svědčící o onkologické onemocnění). Tito vybraní pojištěnci jsou obesláni zvacím dopisem s informací, na která vyšetření mají nárok a nepřišli na ně, včetně konkrétní instrukce, jak a kde mají chybějící vyšetření absolvovat.

Cílovou skupinou v rámci projektu adresného zvaní jsou

  • u screeningu rakoviny prsu ženy ve věku od 45 do 70 let
  • u rakoviny děložního hrdla ženy ve věku od 25 do 70 let
  • u rakoviny tlustého střeva a konečníku muži i ženy ve věku od 50 do 70 let.

Hranice 70 let je stanovena jen pro účely tohoto projektu a byla zvolena s ohledem na maximalizaci možného dopadu akce na snižování úmrtnosti ve všech třech typech screeningových programů. I nadále ale probíhají screeningová vyšetření bez omezení horní věkovou hranicí! Totéž se týká dolní věkové hranice u screeningu rakoviny děložního hrdla.

Navštivte svého registrujícího lékaře

Praktický lékař i gynekolog mají povinnost v rámci preventivní prohlídky zajistit ženám nad 45 let provedení mamografického screeningu a všem pacientům nad 50 let vyšetření speciálním testem, odhalujícím skryté krvácení ve stolici. Pacientům ve věku od 55 let se jako druhá varianta nabízí možnost provedení tzv. primární screeningové kolonoskopie (endoskopické vyšetření střev). I na toto vyšetření může dát doporučení jak praktický lékař, tak gynekolog. Pokud pacient již absolvoval příslušné vyšetření na doporučení jednoho ze jmenovaných lékařů a jsou k dispozici výsledky, druhý ho již samozřejmě nezajišťuje. Povinnou součástí preventivní prohlídky u gynekologa je v rámci vyhledávání případů karcinomu děložního čípku odběr vzorků z děložního čípku k cytologickému vyšetření, které se provádí následně v akreditovaných laboratořích.

Pro ty pojištěnce, kteří nejsou zaregistrováni u žádného praktického lékaře či gynekologa, bude muset být prvním krokem hledání registrujícího lékaře. VZP se takovým svým klientům bude snažit maximálně vyjít vstříc – pokud se obrátí na infolinku, která je uvedená ve zvacím dopise, budou jim doporučeni dostupní lékaři s volnou kapacitou. Na klientské centrum pojišťovny je možno zavolat v případě jakéhokoli dotazu, nepochopení nebo event. mylné výzvy (může se stát, že klient vyšetření např. absolvoval nedávno a informační systém pojišťovny to nezachytil, nebo se naopak pro danou nemoc začal léčit, mohlo dojít i ke změně pojišťovny nebo úmrtí apod.).

Související články