Ozdravenská péče

Potřebuje vaše dítě ozdravenský pobyt?

Ozdravný pobyt navrhuje ošetřující lékař dítěte na základě jeho zdravotního stavu. VZP ČR může vašim dětem zajistit ozdravný pobyt v pěti smluvních dětských ozdravovnách v České republice.

Komu je ozdravenská péče určena?

Zdravotní péče v dětské ozdravovně se poskytuje dětem od 3 do 15 let zdravotně oslabeným vlivem nepříznivého životního prostředí, dětem se zdravotními problémy spojenými s nesprávným životním stylem a dětem v rekonvalescenci, jejichž zdravotní stav nevyžaduje léčbu v dětské lázeňské nebo v dětské odborné léčebně. Délka pobytu zpravidla nepřesahuje 21 dnů.

Ozdravný pobyt navrhuje ošetřující lékař dítěte (praktický lékař pro děti a dorost) na základě zdravotního stavu dítěte. Dalším krokem je vlastní žádost rodiče dítěte nebo jeho zákonného zástupce o povolení pobytu dítěte v dětské ozdravovně. Má-li návrh všechny požadované údaje i výsledek lékařského vyšetření včetně stanoviska navrhujícího lékaře, je odeslán na krajské pracoviště pro správu lázeňské a ozdravenské agendy příslušné krajské pobočky VZP ČR.

Krajská pobočka VZP ČR po ověření, zda jde o jejího pojištěnce, a po schválení návrhu revizním lékařem, který mj. na předtištěné linky uvede dvě vhodné dětské ozdravovny, odešle návrh do dětské ozdravovny, která je uvedena na prvním pořadí. Dětská ozdravovna na základě takového návrhu zajistí vlastním formulářem předvolání dítěte na vhodný termín pobytu, který musí být nastoupen nejpozději do 6 měsíců ode dne vystavení návrhu. Současně s ním zašle potřebné informace a poučení, a to tak, aby rodiče (zákonný zástupce) byli o nástupu vyrozuměni nejpozději 14 dnů před nástupem ozdravného pobytu.

Pokud dětská ozdravovna uvedená v návrhu na prvním pořadí nemá k dispozici lůžko v časovém rozmezí daném dobou platnosti návrhu, je povinna celý návrh odeslat do dětské ozdravovny uvedené v návrhu na druhém pořadí. V případě, že ani tato dětská ozdravovna nenalezne lůžko, je povinna odeslat návrh zpět na vysílající krajskou pobočku VZP ČR po předchozím projednání situace s tímto pracovištěm.

Náklady na zdravotní péči v dětských ozdravovnách jsou plně hrazeny VZP ČR(náklady za ubytování, stravování a ozdravný program). Doprava do/z ozdravovny se ze zdravotního pojištění nehradí.

Víte, kde všude se mohou děti léčit v ozdravovně?