Jaká je délka lázeňského pobytu?

Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči, který je přílohou zákona o veřejném zdravotním pojištění, stanoví jednotlivé indikace, délku léčebného pobytu, možnost jeho prodloužení, možnost následného opakování lázeňské léčby a jeho intervaly. Spolu s novou vyhláškou MZ o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče nahradily s účinností od 6. 1. 2015 původní vyhlášku č. 267/2012 Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost. Vydáním nových právních předpisů se změnily u vybraných indikací některé podmínky pro úhradu lázeňské péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění a některá kritéria pro poskytnutí lázeňské péče.

Nadále jsou rozlišovány pobyty základní a opakované.

Délka základního léčebného pobytu dospělých poskytnutého jako komplexní péče je 21 nebo 28 dní, u dětí a dorostu je 28 dní. U komplexní péče může lékař daného lázeňského zařízení u některých indikací podle konkrétního stavu pojištěnce výjimečně navrhnout její prodloužení. Prodloužení i jeho délka podléhají souhlasu revizního lékaře pojišťovny. Délka základního léčebného pobytu dospělých poskytnutého formou příspěvkové péče je 21 dní.

Délka opakovaného léčebného pobytu poskytnutého formou komplexní péče u dospělých je také 21 nebo 28 dní, u dětí a dorostu 28 dní. Prodloužení i jeho délka podléhají souhlasu revizního lékaře pojišťovny. Délka opakovaného léčebného pobytu poskytnutého formou příspěvkové péče u dospělých je stanovena na 21 dní, v indikovaných případech na 14 dní (u 14 dní může lékař lázeňského zařízení podle konkrétního stavu pojištěnce navrhnout prodloužení na 21 dní s tím, že prodloužení podléhá souhlasu revizního lékaře pojišťovny).

Nový indikační seznam nepřináší "nové počítání" základních resp. opakovaných pobytů, jestliže už pacient v lázních se stejnou diagnózou byl.

Za základní léčebný pobyt podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne 6. 1. 2015, se považuje:

  • lázeňský pobyt poskytnutý podle zákona č. 48/1997 Sb. ve znění účinném ode dne 6. 1. 2015 (případně pobyt, na nějž byl vystaven návrh v období od 1. 1. 2015 do 6. 1. 2015), pokud byla pojištěnci pro danou indikaci poskytnuta lázeňská péče poprvé
  • základní pobyt uskutečněný podle vyhlášky č. 267/2012 Sb.
  • uskutečnil-li pojištěnec poslední léčebný pobyt v období od 1. října 2009 do 30. září 2012 (tj. ještě podle vyhlášky č. 58/1997 Sb.).

Za pobyt opakovaný se považuje další léčebný pobyt odpovídající indikaci, na základě které byl uskutečněn pobyt základní. Za opakovaný léčebný pobyt podle zákona č. 48/1997 Sb. ve znění účinném ode dne 6. 1. 2015 se považuje i léčebný pobyt, který se uskutečnil jako opakovaný podle vyhlášky č. 267/2012 Sb.