Odpovědi na žádosti o informace

V této rubrice naleznete popis žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a obsah odpovědí na tyto žádosti.

Přehled informací poskytnutých VZP ČR jako povinným subjektem podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Ročník 2020  | Ročník 2019  |  Ročník 2018  |  Ročník 2017  |  Ročník 2016 | Ročník 2015 | Předchozí ročníky

2021

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací v podobě zaslání smlouvy uzavřené mezi VZP ČR a vybraným poskytovatelem.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o zdravotnických prostředcích a výkonech za rok 2020.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o věkové struktuře pojištěnců za roky 2017 - 2019.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí následujících informací týkající se subjektů, kterým VZP ČR platí za provádění bezplatných antigenních testů, cen antigenních testů a počtů provedených antigenních testů.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí následujících informací:

  1. Jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb. (dále i „ZVZ“), byly povinným subjektem zřízeny, a to od 1.1.1993 do dne vyhovění žádosti?
  včetně uvedení všech identifikačních údajů příspěvkové organizace a včetně popisu jejího účelu.
  2. Jaké jiné právnické osoby, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., byly povinným subjektem založeny, a to od 1.1.1993 do dne vyhovění žádosti?
  včetně uvedení všech identifikačních údajů jiné právnické osoby a včetně popisu jejího účelu.
  3. Jaké právnické osoby, které nespadají pod definici § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016 Sb. byly povinným subjektem založeny, a to a to od 1.1.1993 do dne vyhovění žádosti?
  4. Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb.?
  včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé smluvní strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu zakázky nelze určit, tak prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za nejvýznamnější zakázky považujte takové, které by jinak splnily kritéria nadlimitní veřejné zakázky jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je v daném kalendářním roce nejvyšší.
  5. Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě horizontální spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb.?
  včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé smluvní strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu zakázky nelze určit, tak prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za nejvýznamnější zakázky považujte takové, které by jinak splnily kritéria nadlimitní veřejné zakázky, jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je v daném kalendářním roce nejvyšší.
  6. Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 s dodavateli, kteří nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ?
  včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé smluvní strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu zakázky nelze určit, tak prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za nejvýznamnější zakázky považujte nadlimitní veřejné zakázky, jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je v daném kalendářním roce nejvyšší.
  7. Jakým způsobem zajišťuje povinný subjekt dodržení zásadu transparentnosti podle § 6 ZVZ ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu na právní služby nespadající pod výjimku dle § 29 písm k) ZVZ?
  uvedením webové stránky, kde probíhá běžná soutěž, nebo uvedením seznamu oslovovaných kanceláří, tak aby bylo zajištěno dostatečné tržní prostředí.
  8. Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu?
  9. Sdělení struktury organigramu povinného subjektu (resp. popis své organizační struktury), včetně uvedení odborů, sekcí a oddělení, uvedení počtu zaměstnanců konkrétních odborů, oddělení a sekcí a vyjádření vztahu nadřízenosti a podřízenosti mezi nimi.
  10. Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele ve smyslu § 214 povinný subjekt používá?

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o žádostech o souhlas s vycestováním za poskytnutí plánované péče dle čl. 20 nařízení Rady a EP 883/04 a čl. 25 nařízení Rady a EP č. 987/09 (S2), žádostech o následnou refundaci vynaložených nákladů na poskytnutou zdravotní péči dle § 14 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, odvolání proti zamítnutí popsaných žádostí a soudních řízeních o sporech ze zamítnutých žádostí.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se počtu pojištěnců registrovaných u lékařů ordinujících v ORP Třeboň ke dni 28. 2. 2021.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o vybraných zdravotnických prostředcích.

 • Příloha A
  1. Průřezový a odvětvový rozpočet v roce 2020, plán a skutečnost, plán pro rok 2021.
  2. Výroční zpráva o činnosti za rok 2019 a 2020, výroční zpráva o hospodaření za rok 2019 a 2020 včetně pojistného plánu a statistiky.
  3. Plánovaný a skutečný počet zaměstnanců v roce 2018, 2019, 2020 a 2021, průměrný plat měsíčně brutto za tato období.
  4. Jmenný seznam užívaného software u povinného subjektu v rozsahu název software, autor, sídlo, IČO, sjednaná odměna (měsíčně, ročně apod.), doba plnění, odpovědná osoba
  za licence, smluvní typ.
  5. Výpis z rejstříku spolků, seznam všech odborových organizací u povinného subjektu, jejich výpis z rejstříku, pravidla pro čerpání FKSP, jeho užití v roce 2019, 2020 a plán v roce 2021.
  6. Jmenný seznam všech orgánů a organizací, ve kterých je povinný subjekt členem (pozorovatel), v tuzemsku i v zahraničí v rozsahu aktuální zřizovací listina, odpovědný zástupce za povinný subjekt, výše příspěvku (ročně), výpis z příslušného rejstříku.

  Příloha B
  1. Jmenný seznam zaměstnanců od úrovně statutárního zástupce do úrovně ředitelů poboček a jejich zástupců (náměstků) v rozsahu titul, jméno, příjmení, rok narození, vznik
  a zastávaná funkce v aktuálním stavu.
  2. Organizační struktura.
  3. Jmenný seznam zřizovaných subjektů v rozsahu název, sídlo, IČO, zaměření, statutární zástupce, kontaktní údaje, to vše v aktuálním stavu.
  4. Přijatá opatření na ochranu zdraví zaměstnanců i veřejnosti před pandemií koronaviru COVID-19 od roku 2020 do současnosti (i zrušené).
  5. Nákup ochranných pomůcek a prostředků od začátku roku 2020 do současnosti v rozsahu název komodity, jednotková cena a množství, dodavatel, sídlo, IČO, celková hodnota dodávky.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o poskytovatelích zdravotních služeb, kteří testují na COVID-19, a o počtu vykázaných testů.