Pomáháme

Společenská zodpovědnost je dobrovolný závazek firem chovat se v rámci svého fungování odpovědně k prostředí i společnosti, ve které fungují. Společensky odpovědné firmy staví na první místo plnění legislativních požadavků a poté nad jejich rámec dobrovolně uplatňují odpovědné chování. Výsledkem je pozitivní vliv na společnost a zároveň prospěch a konkurenční výhoda pro firmu.

Jedním z cílů Všeobecné zdravotní pojišťovny je aktivní budování zdravé a aktivní společnosti. Jako největší zdravotní pojišťovna zajišťuje VZP úhradu cca 70 % zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Nechceme však zůstávat pouze u plnění zákonem stanovených povinností. Vědomi si nenahraditelné hodnoty zdraví, považujeme za svou povinnost přispívat k vyšší míře společenské zodpovědnosti za zdraví populace. Jednou z cest, jak zvýšit motivaci pojištěnců k péči o zdraví vlastní, svých rodin i spoluobčanů, je zaměření pozornosti na problematiku zdraví u osob znevýhodněných, ať již zdravotně nebo sociálně, na prevenci závažných, zejména civilizačních onemocnění a na další rizikové faktory. Solidarita s problémy druhých totiž podvědomě vede k větší zodpovědnosti k sobě samému.

Centrální priority Všeobecné zdravotní pojišťovny v oblasti společenské zodpovědnosti jsou:

  • oceňovat zodpovědný přístup ke svému zdraví,
  • vzdělávat a vychovávat k zodpovědnému chování ke svému zdraví,
  • dlouhodobě přispívat k prevenci nemocnosti ve společnosti,
  • budovat sociální zodpovědnost a vyrovnávat sociální nerovnosti ve společnosti,
  • podporovat občanskou solidaritu ve společnosti,
  • podporovat aktivity firemního dobrovolnictví,
  • podporovat výzkum a rozvoj nejnovějších technologií pro léčbu ve zdravotnictví.

Pilíře společensky zodpovědné činnosti VZP: