Simulační prostředí B2B

Přístup do simulačního prostředí B2B

VZP ČR vybudovala simulační (SIMU) prostředí pro potřebu tvůrců aplikačního softwaru (ASW) při vývoji a optimalizaci komunikačních modulů navázaných na služby B2B. Přístup do SIMU prostředí je poskytován zdarma na základě žádosti. VZP ČR neposkytuje dodavatelům softwaru žádnou podporu při vývoji B2B služeb.

Podmínky pro poskytnutí přístupu do SIMU prostředí B2B

K tomu, aby partnerovi nebo výrobci ASW bylo umožněno přistupovat k SIMU prostředí B2B, je třeba splnit následující podmínky:

  • vyplnit a zaslat sken žádosti o přístup do SIMU prostředí,
  • k žádosti přiložit výpis z obchodního/živnostenského rejstříku (nelze použít údaje stažené z internetových stránek OR/ŽR),
  • vlastnit odpovídající certifikáty pro zajištění zabezpečené komunikace s VZP ČR,
  • dodržovat všechny použité standardy (viz dokumentace),
  • nainstalovat si veřejné části certifikátů, kterými se VZP identifikuje.

Žádost pro umožnění vstupu do SIMU prostředí si můžete stáhnout zde ve formátu *.doc. Upravte ji podle pokynů, vyplňte a vytiskněte, sken žádosti spolu s naskenovaným výpisem z OR/ŽR zašlete na e-mailovou adresu ekk@vzp.cz ke schválení pověřeným pracovníkem pojišťovny. Po přijetí žádosti vás kontaktujeme s informacemi o dalším postupu.

Nejedná se o smlouvu o přístupu do produkčního (PROD) prostředí. Pokud již máte zakoupený software a B2B pouze chcete využívat jako klient, kontaktujte nás přímo na e-mail ekk@vzp.cz a uveďte svoji identifikaci (poskytovatelé zdravotních služeb své IČZ; zaměstnavatelé a soudní exekutoři své ČPP nebo IČO).


Upozornění pro softwarové firmy

Základními komunikačními protokoly pro služby B2B poskytované VZP ČR jsou:

  • SOAP – pro synchronní služby,
  • AS2 – pro asynchronní služby.

Protokol SOAP je použit u služeb, u kterých se předpokládá, že odpovědi získáte v jednotkách vteřin – odpověď je vždy vracena v rámci jedné komunikační relace. Tento způsob komunikace je nastaven jako výchozí. Pro komunikaci pomocí AS2 je třeba změnit protokol službou NastaveniB2BUctu2.

Protokol AS2 je použit u služeb, u kterých je v systému VZP generováno více odpovědí (protokolů) na jedno podání, případně u kterých je předpokládaná doba pro získání odpovědi v jednotkách minut až dnů (po automatickém/ručním zpracování v pojišťovně). V rámci jedné komunikační relace dojde k přijetí podání a technickému potvrzení o přijetí dat (MDN). Další komunikace je navazována ze strany VZP směrem ke klientovi v okamžiku, kdy jsou dostupná data k odeslání (odpověď).

Nutnou podmínkou pro využití protokolu AS2 je stálá dostupnost přístupových bodů na obou stranách – pevně definovaná IP adresa nebo URL.

Rozhraní pro partnery v privátní síti (PPS) – jde o náhradní způsob komunikace v případě asynchronních služeb, který byl navržen a realizován současně s realizací protokolu AS2. Jedná se o skupinu synchronních služeb, pomocí kterých je umožněno odesílat podání na jinak asynchronní služby a vyzvedávat připravené odpovědi:

- ZiskejAvizo/avizo – služba vrátí partnerovi seznam zpráv k vyzvednutí.

- ZiskejZpravu/prijemZprav (Načtení zprávy) – služba vrátí partnerovi konkrétní zprávu získanou ze seznamu zpráv k vyzvednutí přijatých službou Avízo.

- PotvrzeniPrijetiZpravy/potvrzeniZprav (Potvrzení o načtení zprávy) – partner odešle na tuto službu potvrzení o převzetí dat.

- OdesliZpravu/odeslaniZprav (Odeslání zprávy) – služba umožňuje partnerovi odeslat zprávu k asynchronnímu zpracování. O úspěšném odeslání se partner dozví v odpovědi v rámci jedné relace.

Pro tento náhradní způsob komunikace je využíván protokol WS-secure. Na rozdíl od protokolu AS2 je komunikace vždy navazována ze strany klienta.

Souhrn pravidel pro komunikaci přes B2B

Implementace služeb B2B do softwaru je plně v kompetenci softwarové firmy. Pojišťovna neposkytuje podporu koncovým uživatelům při nastavení/vysvětlení fungování softwaru, může pouze zkontrolovat správnost nastavení certifikátu a dostupnost služeb B2B. Software by měl obsahovat žurnál odeslaných podání, případně mít u podání možnost stáhnout opakovaně odpověď z pojišťovny. B2B nabízí pouze služby bez další nadstavby (žurnál na straně pojišťovny, notifikace při vyřízení podání).

TIP! Na každou zprávu odeslanou do pojišťovny přijde odpověď; je tedy vhodné, aby nebylo ze softwaru možné odmazat podání bez doručené odpovědi.

Upozorňujeme na možnost implementovat do softwaru alternativní rozhraní Portálu VZP pro poskytovatele zdravotních služeb a zaměstnavatele. Více informací naleznete zde. Implementace alternativního rozhraní nevyžaduje získání přístupu do SIMU prostředí B2B.

Na základě zkušeností a častých dotazů vývojářů byl vypracován dokument, kde jsou shrnuty všechny důležité informace pro komunikaci přes B2B – např. jak vyhodnotit odpovědi na zaslaná podání u jednotlivých služeb, podrobné popisy XML požadavků na služby, obecné popisy fungování B2B.

Popis

Soubor

Publikováno

Komunikace přes B2B – souhrnný dokument s podrobně popsanými obecnými pravidly i konkrétními popisy služeb podle jednotlivých typů subjektů.

ZIP

31. 1. 2019

1) Obecné služby

Služba

Dokumentace*

Publikováno

Popis rozhraní pro partnery – zip soubor obsahuje xsd NastaveniB2BUctu2

ZIP

11. 4. 2018

Popis rozhraní pro partnery v privátní síti – skupina úloh, které nahrazují volání asynchronních služeb pomocí protokolu AS2.

Nová verze rozhraní, která nahradila původní služby Partnera v privátní síti. Původní rozhraní bylo ukončeno k 29. únoru 2016

ZIP

11. 4. 2018

Žurnál B2B pro partnery – služba žurnál zpráv umožňuje partnerovi odeslat asynchronní zprávu, která partnera v odpovědi informuje o průběhu zpracování asynchronních zpráv v B2B bráně.

ZIP

11. 4. 2018

Ověření platnosti průkazu pojištěnce (EHIC) – synchronní služba, která ověřuje platnost průkazu (EHIC) pro dané číslo průkazu a k danému datu.

ZIP

11. 4. 2018

Získej informace o účtu – synchronní služba, která vrací informace o nastavení účtu klienta: UID, kategorii, napárované certifikáty atd.

ZIP

11. 4. 2018

2) Poskytovatelé zdravotních služeb

Abonovatelné služby

Dokumentace*

Publikováno

Číselníky pro poskytovatele zdravotních služeb – abonovatelná asynchronní služba, která předává konzumentovi (klientovi) aktuální číselník VZP.

ZIP

11. 4. 2018

Synchronní služby

Dokumentace*

Publikováno

Stav smlouvy podle IČP, IČPP – synchronní služba, která umožňuje zjistit, zda má daný poskytovatel zdravotních služeb identifikovaný pomocí IČP nebo IČPP k danému datu smlouvu s pojišťovnou, včetně zjištění jeho odbornosti (náhrada souboru z VZP pro lékárny).

ZIP

11. 4. 2018

Stav pojištění – synchronní služba, která umožňuje získat informaci, jestli je pojištěnec se zadaným číslem pojištěnce pojištěn a u které pojišťovny. Jedná se o zastaralou verzi služby Průběh pojištění, služba již není podporovaná.

ZIP

5. 11. 2014

Průběh pojištění – synchronní služba, která umožňuje získat informaci, jestli je pojištěnec se zadaným číslem pojištěnce pojištěn, u které pojišťovny a jaký má druh pojištění.

ZIP

11. 4. 2018

Vyhledávání informace o registraci pojištěnce ke kapitaci – synchronní služba, která umožňuje získat informaci, zda je pojištěnec se zadaným číslem pojištěnce k datu zaregistrován v kapitaci u poskytovatele zdravotní péče a u které zdravotní pojišťovny je pojištěn.

ZIP

31. 1. 2019

Vyhledávání SZZ podle řetězce znaků – synchronní služba pro vyhledání kompletních informací o SZZ podle identifikačních údajů.

ZIP

11. 4. 2018

Asynchronní služby

Dokumentace*

Publikováno

Převzetí dávek zdravotní péče – soubor dávek DR i XML – asynchronní služba, která umožňuje předání souboru s dávkami poskytnuté zdravotní péče ke zpracování do VZP. Odpověď služby bude obsahovat validační protokol pocházející z validační kontroly a protokol uzávěrek vyplývající z kontroly dávek.

ZIP

11. 4. 2018

Faktura za dávky – asynchronní služba, která umožňuje předávat do VZP ČR faktury za dávky v souboru podle datového rozhraní či XML struktury.

ZIP

11. 4. 2018

Faktura za období – asynchronní služba, která umožňuje předávat do VZP ČR faktury za období v souboru podle datového rozhraní či XML struktury.

ZIP

11. 4. 2018

Průběh pojištění podle čísel pojištěnců v souboru – asynchronní služba, která umožňuje získat historii průběhů pojištění evidovaných osob.

ZIP

11. 4. 2018

Seznam registrovaných pojištěnců – vrací seznam registrovaných pojištěnců pro dané zdravotnické zařízení.

ZIP

11. 4. 2018

Oznámení o zpracování dávek výkonů – umožňuje elektronicky požádat systém VZP o sestavu „Náklady zdravotnického zařízení nad ADB“, která je následně poskytnuta po zpracování v interních systémech VZP.

ZIP

11. 4. 2018

Podpora pro projekt Elektronická příloha č. 2 (EP2)

Dokumentace*

Publikováno

Kontrola přílohy EP2 – služba provádí kontrolu přílohy, která může být ve formátu XML nebo PDF, a vrátí konzumentovi protokol o kontrole. Při kontrole je provedena formální kontrola XML proti XSD (XML schématu) a dále kontrola položek proti aplikačním číselníkům.

ZIP

11. 4. 2018

Poskytnutí přílohy EP2 – cílem této služby je na základě identifikace poskytovatele zdravotních služeb a dalších parametrů, které jednoznačně určují přílohu, poskytnout dokument. Jednoznačnost dokumentu je dána buď číslem smlouvy a číslem přílohy nebo typem přílohy, datem výběru, IČZ, ODD, ICP.

ZIP

11. 4. 2018

Převzetí přílohy EP2 – cílem této služby je převzít přílohu. Při importu přílohy je provedena kontrola, jejíž výsledek je vrácen konzumentovi služby.

ZIP

11. 4. 2018

3) Zaměstnavatelé

Asynchronní služby

Dokumentace*

Publikováno

Údaje o zaměstnavateli – asynchronní služba, která umožňuje získat z CRP evidovaná data zaměstnavatelů.

ZIP

11. 4. 2018

Vyúčtování zaměstnavatele – asynchronní služba, která umožňuje vytvořit tiskovou sestavu pro zadaného zaměstnavatele.

ZIP

11. 4. 2018

Oznámení o změnách v evidenci zaměstnavatele – asynchronní služba, která umožňuje předávat do VZP ČR oznámení o změnách v evidenci zaměstnavatele.

ZIP

11. 4. 2018

Hromadné oznámení zaměstnavatele – asynchronní služba, která umožňuje předávat oznámení o pojištěncích zaměstnavatele do VZP ČR.

ZIP

11. 4. 2018

Přehled o platbě zaměstnavatele – asynchronní služba, která umožňuje předávat přehled plateb zaměstnavatele do VZP ČR.

ZIP

11. 4. 2018

Zaměstnanci pojištění u VZP – umožňuje požádat o výpis zaměstnanců přihlášených zaměstnavatelem za určité období.

ZIP

11. 4. 2018

4) Zdravotní pojišťovny

Abonovatelné služby

Dokumentace*

Publikováno

Číselníky pro zdravotnická zařízení – abonovatelná asynchronní služba, která předává konzumentovi (klientovi) aktuální číselník VZP.

ZIP

4. 10. 2010

Předání souborů JRF pro ZZP –abonovatelná asynchronní služba, která umožňuje ZZP získávat z Centra doplatků a poplatků, spravovaného VZP ČR, soubor v datovém rozhraní. Výsledek zpracování souboru předává ZZP zpět do VZP ČR ve formě protokolu jako odpověď.

ZIP

11. 4. 2018

Synchronní služby

Dokumentace*

Publikováno

Komunikace s CRP – Oznámení pro původní ZZP – synchronní služba umožňuje původní ZZP získat seznam pojištěnců, kteří se od ní nově přeregistrovali k jiné pojišťovně.

ZIP

25. 9. 2015

Stav pojištění – synchronní služba, která umožňuje získat informaci, jestli je pojištěnec se zadaným číslem pojištěnce pojištěn a u které pojišťovny.

ZIP

5. 11. 2014

Průběh pojištění – synchronní služba, která umožňuje získat informaci, jestli je pojištěnec se zadaným číslem pojištěnce pojištěn, u které pojišťovny a jaký má druh pojištění.

ZIP

27. 8. 2012

Asynchronní služby

Dokumentace*

Publikováno

Komunikace s CRP – Přihlášky k jiné ZZP – asynchronní služba umožňuje nové ZZP oznámit do CRP seznam pojištěnců, kteří se k ní nově přeregistrovali od jiné (původní) pojišťovny.

ZIP

11. 4. 2018

Doplatky a poplatky – asynchronní služba, která umožňuje přijímat z Centra doplatků a poplatků soubor v datovém rozhraní a po jeho zpracování ve svém informačním systému vrátit zpět protokol o zpracování.

ZIP

11. 4. 2018

5) Soudní exekutoři

Asynchronní služba

Dokumentace*

Publikováno

Vyžádané údaje o plátcích pojistného pro SE – nová verze asynchronní služba, která umožňuje získat informace o plátcích pojistného – rozšířená verze, na SIMU od 7. 11. 2016.

ZIP

11. 4. 2018

Synchronní služba

Validace čísla pojištěnce pro SE – synchronní služba, která ověřuje příslušnost povinného ke zdravotní pojišťovně.

ZIP

11. 4. 2018

6) Instituce

Asynchronní služby

Dokumentace*

Publikováno

Hromadné oznámení instituce – asynchronní služba, která umožňuje předávat do VZP ČR hromadné oznámení institucí.

ZIP

11. 4. 2018

* WSDL a XSD popisy služeb jsou v příloze jednotlivých PDF souborů.

Aktuální informace k SIMU i PROD prostředí jsou publikovány i formou FAQ. Pokud na stránce FAQ nenajdete řešení problému, zašlete prosím svůj dotaz na e-mail ekk@vzp.cz.